Szeretve lenni és szeretni.

Nagyon fontos mind a kettő. Ha nem vagyunk szeretve, nem tudunk szeretni, mert soha nem tapasztaltuk meg a szeretetet. János Jézusról tesz bizonyságot, aki szeretett bennünket és életét adta értünk. Jézus megmutatta mit jelent szeretni. Az Ő szeretete hit által teljesedhet ki bennünk. Hinni azt jelenti, hogy hiszünk Jézusban, hogy ő az Isten egyszülött fia és azt is, hogy hiszünk neki. Az ő példáját kell követnünk, szeretni testvéreinket. Ezt nem tudjuk csak úgy megtenni, ehhez újjá kell születni. Aki újjászületett Istentől, az képes szeretni, mert maga a szeretettől született. Furcsa dolog ez. Az a tapasztalatom, hogy a szeretet és az önmegtagadás testvérek és mindig együtt járnak. Amikor szeretünk, akkor meg kell tagadnunk önmagunk a másik ember érdekében. Vannak olyan helyzetek, ajánosmikor könnyű szeretni, mert rendben vannak a dolgaink, nem érnek atrocitások sem földi sem szellemi színtéren. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor nehéz szeretni, sőt amikor magára néz az ember rájön, hogy nem is tud szeretni igazán. Ilyenkor csak az vigasztal, amikor arra nézek, aki igazán szeretett engem és önmagát adta oda értem. Jézus a Gecsemáné kertben nagyon szenvedett attól, ami rá várt: életét kell adnia az emberekért, mert nincs más lehetőség, hogy megmeneküljünk. A szeretet adás közben is lehetnek nehéz pillanatai az embernek, de mivel Istentől újjászületett emberekről beszélek, a döntési szabadság mindig ott van, hogy választhatom Jézus útját, hogy teljesítem parancsolatait. A világ fejedelme, az ördög azt akarja, hogy rá hasonlítsak. Azt akarja, hogy önző legyek és mindent magamnak akarjak, mert azzal ámít, hogy csak így lehetek boldog. Az Atya azt akarja, hogy Jézusra hasonlítsak és szánjam oda magamat, testemet, lelkemet élő és szent áldozatul neki, és így szolgáljak más emberek felé. Ha ezt teszem és ha így teszem, akkor betöltöm a szeretet parancsát. Nagyon jó kérdés, hogy miért akarok szeretni? Azért, hogy elnyerjem Isten áldásait? Jézus nem azért szeretett bennünket, mert el akarta nyerni az Atya áldását, hanem azért szeretett, mert szeretni akart bennünket és engedelmeskedni az Atyának. János azt írja, hogy szeretni Istent azt jelenti, szeretni az embereket, majd azt írja, hogy ha szeretem az embereket, akkor szeretem Istent. Mind a kettő mondatra szükség van. A szeretet szó jelentése nagyon gazdag és nem azt jelenti, hogy mindig olyat csinálni, ami nekem rossz, hanem mindig olyat csinálni Isten Lelke által, ami mások javát szolgálja. Az, hogy mi van mások javára nagyon nehezen tudja egy ember eldönteni. Vannak helyzetek, amikor egyértelmű, de vannak olyan helyzetek is, amikor olyan dolog szolgál a javára, ami nem kellemes odaadni neki pl. intés, tanácsadás. Jézus odaadta életét értem is, de azt is elmondja, hogy mi a helyes út, hogyan éljek. Az ő útmutató szavának szeretete ad hitelt, hogy életét adta értünk. Ezt az út hit által járható, mert hinni kell azt, hogy Jézus szeret és örök élettel ajándékozott meg bennünket áldozata és feltámadása által. Ha hit által megragadjuk ezeket az ígéreteket, és hit által elfogadjuk azt, hogy Jézus Isten fia folt, aki életét adta értünk, akkor Isten adja Szentlelkét, aki megelevenít, erőt és békességet ad, hogy Isten dicsőségének magasztalására éljünk. Ugyanis Isten erre teremtett bennünket, csak a bűn miatt ez nem valósulhat meg bennünk és általunk mindaddig, amíg a „2. Ádámban” való hit által a Lélektől újjá nem születünk. Mindez Isten munkája. Az ember amit tehet, az, hogy beismeri, hogy vétkes, bűnös és hogy szüksége van Istenre, és hisz Jézusban, hogy ő az aki kegyelméből eltörli bűneinket. Ekkor még nincs újjászületve, „csak ki van seperve a ház.”. Ha megmarad az ember ebben az állapotában, akkor mindig meg akar újra és újra térni. Amikor viszont ezeken felül teljes hittel fordul Jézus felé, mint Istenhez, a Mindenhatóhoz, és azt mondja, hogy arra akarok menni, amerre vezetni akarsz, akkor Isten elpecsételi Lelkével, és vezetni fogja. Erőt kap arra az útra, amelyet Isten készített az ember számára.

Széll Csaba