Olvasmány: Jn 17

Elsősorban azokért imádkozz mindennap, akik a tieid! Őket bízta rád az Úr Isten.

„Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: „Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.” „Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van; mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőíttetem őbennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal.” „De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” „Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.”

Magyarázat

Néha nagyon különlegesen működünk. Tudunk felelősséget érezni teljesen ismeretlenekért, miközben a közvetlen közelünkben lévőket nem vesszük észre. Enni akarunk adni az éhezőnek, inni a szomjazónak, befogadni a nincstelent. Mert erre tanít a Biblia. És ez így is van, de…
Arra is tanít Isten, hogy nem itt kell kezdeni. Mielőtt messzire tekintenél, nézz szét a környezetedben. Ki az, akit az Úr kimondottan rád – az is lehet, hogy csak rád – bízott? Őt hordozd mindenekelőtt, rá figyelj, az ő szükségeire. Jézushoz hasonlóan imádkozz azokért, akiket Isten neked adott!
Vedd elő az imalistád, és nézd át! Kik szerepelnek rajta? Az, hogy az első sorokban személyes szükségeid vannak, rendben van. Ha imádkozol a gyülekezetedért, a lelkipásztorodért, bölcsességedet mutatja! Ha könyörögsz az országodért, annak vezetőiért, jól teszed. Ettől függ a te sorsod is. Ott van listádon a misszió, a beteg szomszéd, az otthonát elhagyni kénytelen menekült? Igen sokat és sokakért imádkozol. Mennyi helyet kap listádon a házastársad, a gyermekeid, szüleid és testvéreid? Ha imádkozol, értük imádkozz először! Nehogy úgy járj, hogy kevés az időd, és épp azokat nem tudod Isten elé hozni, akiket neked adott…

(Hajnal Zoltán)