Kol 3,1–17

Ha csak egyetértetek, bármikor elszakadhattok, de ha szeretitek egymást, semmi nem képes szétszakítani benneteket.

„Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel! Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.
Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.”

Gondolatok az igéről

A házasság sikeressége és az igazán boldog összhang érdekében jól tesszük, ha megfogadjuk az ige néhány jótanácsát! Pál apostol létfontosságú alapelveket sorol föl, melyek segítenek minket utunkon, de annak érdekében, hogy mindezek működjenek is, leginkább szeretetre van szükségünk.
Isten úgy tekint a házasságra, mint szent és magasztos kapcsolatra. Már kezdettől fogva ilyennek szánta. Törvényeket is azért adott nekünk, hogy biztosítsák boldogságunkat, de ez csak addig működik, ameddig megtartjuk őket. Mindig a bűn a kapcsolatok rombolója, az, ami szétbomlasztja a házasság összhangját, és elhidegíti a feleket egymástól. Ha megtartanánk mindent, amit az Ige parancsol nekünk, tökéletesen működne a házasságunk is. Akkor nem férkőzne közénk bűn, ami elrontaná kapcsolatunkat. De az ember nem egy feltétel nélkül engedelmességre teremtett lény, hanem olyan, aki szabad akaratából eldöntheti, hogy megcselekszi-e, amit Isten kér tőle, vagy nem. Ezért mindennél fontosabb a szeretet. Hogy fölismerjük, Isten is szeretetből, miértünk adta rendelkezéseit, és a szeretet az, amiért mi megcselekedjük azokat házastársunk érdekében. Az egymás és Jézus iránti szeretetünk késztet bennünket jó cselekedetekre, engedelmességre és a másik felünkért végzett önzetlen szolgálatra.
(Győri Gábor)