Jn 18,1–14

Az élet akadályai és kötöttségei között is a lelked mindig szabad lehet. És ez a legfontosabb.

„Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidrón-patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig tudva mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk: Kit kerestek? Azok így feleltek: A názáreti Jézust. Én vagyok – mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: Én vagyok – visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük: Kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: A názáreti Jézust. Jézus így szólt: Megmondtam nektek, hogy én vagyok: ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni! Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét: a szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: Tedd hüvelyébe a kardodat! Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem?
A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust, és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért.”

Gondolatok az igéről

A gonosz, azaz a sátán mindig megtalálja azt vagy azokat, akiket mozgósíthat arra, hogy célját elérje. Erre megtalálja az alkalmas időt is. Sötétségben cselekszik, mert gyűlöli a világosságot. Ez történt Jézus elfogásakor is. A Júdás által vezetett katonai csapat a templomi szolgák kíséretében felfegyverkezve igyekszik a názáreti Jézust elfogni. Valamivel azonban nem számolnak. Azzal, hogy Jézus a gonoszság erői felett és a gonoszság órája felett is Úr tud lenni. Jézus az egyik pillanatról a másikra demonstrálja azt, hogy ki a hatalmasabb. Csupán attól, hogy bemutatkozik, az elfogására küldött sokaság visszatántorodik és földre esik. Jézus ezzel is jelzi, hogy a gonosz felett is ő uralkodik. Ezért nem is engedi, hogy a tanítványait a gonoszság órájában elfogják.
Sajnos manapság is szembesülünk azzal, hogy a gonoszság sok helyen teret nyer. Talál ma is mozgósítható embereket, talál helyet és módot arra, hogy megpróbálja elhitetni: ő uralkodik. De ez hazugság! Jézus ma is Úr a sötétség felett! A sötétségnek korlátozott a hatalma. Addig mehet el, amíg Isten megengedi. Nyerhet ugyan csatákat, de a győzelem az Úré. Ezt a maga idejében Isten napvilágra hozza! Addig is kitartás! 
(Békési Sándor)