Olvasmány: Mk 1,21–28

Az is valami, ha az ellenség igazat mond Istenünkről, de az az igazi, ha mi mint igaz hívők tanúskodunk róla.

„Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: „Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: „Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is és azok engedelmeskednek neki.” És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén.”

Magyarázat

Döbbenetes, hogy mennyivel „jobban értenek” a hívő élethez a nem hívők! És hogy mennyivel hamarabb „hisznek” Istenben és „tesznek bizonyságot” Jézusról az ördögök! Legalábbis Márk evangéliumában: az első bizonyságtevő ez a kapernaumi megszállott. Aki hogy, hogy nem, éppen ott volt a zsinagógában…
Három dolgot nyilvánított ki: „Mi közünk hozzád, Jézus?” – az egymással szembenálló erők teljes összeférhetetlensége; „jöttél, hogy elpusztíts minket” – ez akár kijelentés is lehet, minden ördögi erővel szemben érvényes, hiszen „azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (Jn 3,8b); „az Isten Szentje” vagy – az embereknél hamarabb fel- és elismerte Jézus személyét. Nos, úgy látszik, hogy ez a tisztátalan lélek, ez a démon jobban ismerte Jézus valódi hatalmát és jellemét, mint az őt körülvevő emberek. Ez valóban döbbenetes…
Jézus reakciója viszont felszabadító! Ráparancsol, megdorgálja a démont, hogy megnémulva menjen ki az emberből. Az még hangosan visszakiált, de kénytelen engedelmeskedni. Jézusnak nincs szüksége rá, sőt kiűzi az ördögöt. De jó lenne, ha mi, megszabadított hívők egyértelműen tanúskodnánk igaz Szabadítónkról! Terjedjen a híre a te környezetedben – általad!

(Papp Dániel)